Reference P3Ing. Marek Šedivý, prezident Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO)

Sociální podnikání nemá vždy v České republice na růžích ustláno. Jedním z nejdiskutovanějších problémů je odpověď na otázku "Co to je sociální podnikání?". Chybí nám zakotvení sociálního podnikání v české legislativě, případně většinový odborný výklad. Proto jsem rád, že existuje společnost P3 - People, Planet, Profit, která přispívá k tomu, abychom na danou otázku odpověď dostali.


Mgr. Alena Zieglerová, vedoucí oddělení řízení a koordinace, Odbor pro sociální začleňování (Agentura), Úřad vlády České republiky

"Spolupráce Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády se společností P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. je založena na přesvědčení, že síťování sociálních podniků, jejich vzájemná podpora a šíření povědomí o přínosech sociální ekonomiky je velice prospěšnou činností z hlediska místního rozvoje a zaměstnanosti tam, kde běžný trh a plošná opatření selhávají - v odloučených oblastech , které trpí sociálními problémy.

Agentura působila či dosud působí v cca 50 obcí a měst ČR a všude prosazuje sociální podnikání jako důležitou součást místního trhu práce. Příklady dobré praxe úspěšných sociálních podniků, které společnost P3 registruje a metodicky i jinak podporuje, ukazují neziskovkám, podnikům, obcím a přeneseně též příslušným ministerstvům, že zaměstnávat znevýhodněné osoby může být přínosem nejen pro samotné nezaměstnané, ale nakonec pro všechny místní obyvatele, pokud se pro tento účel podaří najít zajímavou oblast výroby či služeb, které v daném místě dosud chyběly."

 

Ing. Nidžar Džana Popović, Koordinátorka projektu Začátek ve svém, Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s.

S organizací P3 jsme začali spolupracovat v roce 2012 v rámci projektu "Začátek ve svém" podpořeného z ESF, OP LZZ. Organizace P3 je partnerem při realizaci tohoto projektu. Úkolem partnera je lektorovat kurzy a poskytovat následné konzultace v oblasti podnikání pro cizinky ze třetích zemí. Jelikož jsou cílovou skupinou projektu cizinky, velice oceňujeme metodiku, kterou lektoři vytvořili, aby co nejlépe seznámili cizinky s českým podnikatelským prostředím, ve kterém by měly začít podnikat. Jsme také velmi spokojeni s úrovní lektorů, kteří disponují odbornými znalostmi na vysoké úrovni a využívají i inovativních metod lektorování, vedení kurzů a konzultací. Spolupráce mezi OPU a P3 probíhá bez problémů.

 

sociální podnik Bistro u dvou přátel, Mgr. Jitka Jirsová

„S organizací P3 jsme začaly spolupracovat v rámci činnosti našeho sociálního podniku Bistra u Dvou přátel, které provozujeme v Hradci Králové. Využíváme zejména odborné konzultace a poradenství. Pro nás je velmi důležité znát názor jiného odborníka, který stojí mimo dění v našem Bistru a který nám dá nezávislý pohled na dění a problémy, se kterými se občas potýkáme. Užitečné je pro nás získávání nových informací o sociálním podnikání, jeho vývoji v ČR, které nám právě P3 zprostředkovává. Za naši organizaci se také účastníme klubu sociálních podnikatelů, který P3 pořádá. Pokaždé se na něj těšíme, víme, že „v tom“ nejsme samy, rády si vyměníme zkušenosti s ostatními sociálními podnikateli a načerpáme nové inspirace“.

Fair& Bio, obchodní družstvo, předseda ThDr. Jiří Silný

Spolupracujeme s P3 v oblasti konzultační již téměř 2 roky. Společně jsme zpracovávali podnikatelský plán pro projekt pražírny kávy "Zpracování a distribuce fairtadové kávy v sociálním podniku", který byl podpořen ve výzvě OP LZZ č. 30, Sociální ekonomika. Průběžných konzultačních služeb v oblasti marketingu a podnikání P3 budeme využívat i nadále za běhu fungování pražírny. Na P3 oceňujeme jejich přístup, ze kterého je patrný zájem o téma sociálního podnikání i znalost témat, která pomáhají nastartování sociálního podniku v českém podnikatelském prostředí. Se spoluprácí s P3 jsme moc spokojeni.

 

Bc. Martina Macurová, manažerka projektů, metodička a vzdělavatelka plánování sociálních služeb CPKP

„S organizací P3 jsme začali spolupracovat vzhledem k našemu aktivnímu působeni v procesech plánování sociálních služeb ve Středočeském kraji. Strategie, které v jednotlivých regionech pomáháme po odborné stránce zpracovávat přirozeně navazují na téma sociálního a společensky prospěšného podnikání. Aktivity P3 umožňují přenášet do jednotlivých regionu informace o sociálním podnikání, kontakty na podnikatele z území či okolí nebo vzdělávací semináře. Spolupráce je vždy velmi příjemná a profesionální. "

 

PhDr. Jaroslava Sýkorová, předsedkyně o. s. INSTAND

„V rámci veřejné zakázky, kterou realizovalo o. s. INSTAND pro individuální projekt „Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje“ jsme navázali velmi kvalitní a užitečnou spolupráci se společností P3 People, Planet, Profit o. p. s. Smyslem spolupráce bylo podpořit myšlenku sociální ekonomiky v kraji, a to především pro cílovou skupinu lidí s mentálním postižením. Společnost P3 lektorsky zajistila na vysoké profesionální úrovni seminář pro poskytovatele sociálních služeb zaměřený na zpracování podnikatelských záměrů vycházejících z principů sociální ekonomiky. Společnost také poskytovala zpracovatelům podnikatelských záměrů konzultace za účelem finalizace projektových žádostí.
Ocenili jsme odbornou, profesionální podporu Společnosti P3 v konzultačním procesu o rozvoji sociální ekonomiky v rámci realizovaného projektu."